Generalforsamlingen 2013 forløb i god ro og orden, med et pænt fremmøde.

Formandens beretning samt kasserens beretning og foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt.

Alle blev genvalgt.

Udførligt referat fremkommer senere.

Generalforsamling 2013

 Der afholdes generalforsamling onsdag den 20. FEB 2013 kl. 19.00 i Selskabslokalerne på Højstrupvej 22, 5200 Odense V (Bytorvet ved rundkørselen).

 DAGSORDEN

1)Valg af dirigent og stemmeudvalg.

2)Beretning for året 2012.

3)Regnskab for 2012

3a) Budget for 2013

4)Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen.

5)Valg:

  1. Valg af kasserer for 2 år.

På valg er Steen Riber Schultz, have nr. 25

  1. Valg af næstformand for 2 år.

På valg er Henrik Madsen, have nr.73

  1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

På valg er Jan H Pedersen have nr.70

  1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

På valg er Lone Mikkelsen, have nr. 21

  1. Valg af revisor for 2 år.

På valg er Peter Vistoft, have nr. 55

  1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24

F. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

  1. G.    Valg af 4 gangformænd.

 På valg er Carsten Nielsen, have nr. 22, Erik Sørensen, have nr.15, Mogens S. Pedersen, have nr. 75, Hanne J. Christensen, have nr. 34 som ikkeønsker  genvalg

  1. Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte

6)Festudvalg ved Ernest Mapeka

A)     Regnskab.

B)     Valg til festudvalg.

7)Eventuelt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Formand Bjarne Schou

Provstehøjen 47 B, 5200 Odense V

Formandens beretning

Vi startede 2012 med at renovere vandledningen på gang 1, det forløb ikke helt som vi havde håbet, vi har måske ikke været gode nok til at informere om projektet, men det må vi tage ved lære af. Vi synes, det er blevet godt, og med vandmåler ved hver have kommer folk kun til at betale for det vand, som man selv bruger. Ved dette projekt har Jesper have 63 trukket det store læs. Vi vil her opfordre folk til at holde øje med deres vandforbrug, da der har været haver, hvor de gamle rør har været utætte. Udskiftning af vandledningen på gang 3 er iværksat, og i forbindelse med det bliver hullerne på gang 1 udbedret.

Da vi skulle åbne for vandet, viste det sig, at hovedmålerne på gang 2-3 var frostsprængte. Det betød, at der gik ca. en uge, inden der var vand på alle haverne. Der var enkelte sprængte rør i nogle haver, som Jesper ordnede.

Fælleshuset og toiletterne blev også klar til åbningen af kolonien, og hen over foråret og sommeren er huset blevet malet, og der er blevet lagt filiser og sået græs omkring. I forbindelse med huset har vi fået lavet nye nøgler, der passer både til toiletterne og portene mod Møllemarksvej. Vi har ligeledes indført en fast åbningstid i huset, hvor en repræsentant fra bestyrelsen kan træffes, det har tilsyneladende været en succes. I maj måned blev der holdt en indvielse af huset med pølser og drikkelse, det var en rigtig god dag med et flot fremmøde. Det er dejligt, at medlemmerne bakker op, når der bliver arrangeret noget. Rengøringen på toiletterne har fungeret godt i årets løb, og ordningen med Vibeke fortsætter i 2013. Vi håber, at huset fremover vil blive et stort aktiv for foreningen.

I april måned blev udsendelsen Kolonihaveliv vist på Dk4. Det første afsnit var her fra kolonien, der var en snak med Jan fra have nr.70. Det var en god reklame for vores havekoloni og kolonihavelivet i det hele taget.

I efteråret var det meningen at vandcenter syd skulle starte med nedgravning af et opsamlings bassin, hvor Langesø og Søhusstien løber sammen, men projektet er blevet udskudt pga. tekniske problemer med broen ved Stadionvej. I forbindelse med projektet har kommunen beskåret hegnet langs Langesøstien og et stykke langs Søhusstien, resten bliver ordnet inden for en 4 års periode.

Sankthans aften bliv holdt på pladsen ved foreningshuset, det gjorde det hele meget lettere med toiletterne lige ved siden af. Der var et fint fremmøde.

D. 25/9 2012 blev H/F Snapindløkken 80 år, og i den forbindelse blev der holdt en kombineret høst og jubilæums fest. Det blev en uforglemmelig aften, med et fantastisk fremmøde. Formanden for kredsen og hans kone var også med, han overrakte to gavekort fra kredsen til vores forening. Bestyrelsen har vedtaget at købe noget udsmykning til foreningsgrunden. Festudvalget stod for begge arrangementer, og de havde arrangeret to fantastiske fester og ydet et stort arbejde.

Hjemmesiden kører stadig godt. Vi får ros for den fra mange sider, så Peter gør et godt arbejde med at få den opdateret.

Da vi lukkede for vandet, fik vi lagt vintermåtter ned over hovedmålerne, så de skulle ikke kunne fryse i vinter.

I 2012 blev der solgt og overdraget 18 haver, og der er 1 have til salg på nuværende tidspunkt.                                                                                                           

Præmiehaver 2012 var:

Mogens S. Pedersen, have nr. 75 , der med 31 point fik H/F Snapindløkkens ærespræmie.

Kolonihaveforbundets 1. præmie gik henholdsvis til Hanne J. Christensen, have nr. 34,  med 30 point, og Joan Berg Madsen, have nr. 33,  med 29 point. Vi ønsker tillykke til præmietagerne.

 I år bliver der åbnet for vandet D. 6/4 , hvis der ikke er vedvarende frost.

 Til slut vil vi gerne sige en stor tak til alle, både folk med tillidsposter og frivillige, der har hjulpet med de mange forskellige opgaver, der har været i foreningen i 2012.

Kasserens beretning 2013

 Inden jeg læser regnskabet op vil jeg lige komme med nogle oplysninger, om nogle nye ting ved rørende bank og forening.

Vi har brugt mange penge sidste år. Derfor besluttede jeg at, op til hvert besty-relsesmøde, skulle revisorerne indkaldes, hvor regnskabet blev gennemgået og afsluttet med et regnskab, underskrevet af revisorerne.

Regnskabet er herefter fremlagt på bestyrelsesmødet.

Hvorfor nu det. Der er rigtig mange bilag, hvilket tager lang tid på et bestyrelses-møde, at kontrollerer dem. Som sagt har vi brugt mange penge, så revisorerne er jeres øjne, at alt er som det skal være, dette giver også mig en trykhed.

Derfor vil jeg sige Poul og Peter en tak for et godt samarbejde. Og vi fortsætter på den måde fremover.

HUSET

Der har vi brugt materialer i 2011 for                                       85.326,76

Entreprenøren skal ha med moms.                                           61.875,00

I alt                                                                                          147.201,76      

Entreprenøren havde givet et tilbud på tank og nedgravning af den på

42.000, hertil kommer der fjernelse af lejeplads, udgravning af grund, nedgrav-ning af faskine, jordpåfyldning planering.

VANDRENOVERING

Her er der købt materialer for                                                  67.925,04

Entreprenøren skal ha med moms                                          87.500,00

I alt for renovering                                                                   155.425,04

Derfor har vi overført fra vandrenoveringskontoen 160.000

VANDAFREGNING

Gang 2 og gang 3 fortsætter som hidtil, indtil de renoveres.

Gang 1.

Sker på følgende måde:

Hovedmåleren er den foreningen betaler efter. Vand + afgifter og moms.

Dette er på basis af den regning som vi modtager fra vandcenter syd.

Jeres Bi måler er aflæst, og som er rundet op til nærmeste hele tal.

De antal 3m som er aflæst af bi målerne deles op hovedmålerens pris.

Derved fremkommer en m3 pris som i så skal betale, pr enhed.

M3 pris er i 2012 DKK. 25,00.

JUBILÆRUMSKONTO

Bestyrelsen har sammen med festudvalget besluttet følgende:

At oprette en konto hvor der af det overskud som festudvalget laver overfører 4000 til den konto hver år, Således at når vi fylder 90 år så skulle der være penge til en fest. Og skal ikke tage det af driften. Carsten vil sikkert sige mere i sin beretning.

GEBYRER

Bestyrelsen har besluttet:

At gebyrer som bliver pålagt ved skidtbreve, pligtarbejde, ect. Skal betale efter hånden,  d.v.s. at det udsendes er girokort med beløbet og skal betales inden 14 dage. Det giver mig mere arbejde. Dette indebærer, at gangformand afleverer deres liste for hver gang.

Der bliver lagt to regnskab frem, som i kan se et hovedregnskab for foreningen

Og et under regnskab for HUSET, der er et underskud, - 4.317,13 kr, dette skyldes nogle engangsudgifter, f. eks maling af huset, nøgler inventar. Vi holder fast i 150 kr. pr have.

Budgettet har vi derfor forsøgt at holde i ro, men en lille stigning kan ikke undgås. Jeg ville helst have 30 øre mere pr. m2. Så prisen pr. m2 bliver 3,60 men det må ikke blive så dyrt at pensionister ikke kan være her. Buget siger at det skulle være 4 kr.

Ved 30 øre skal vi ha penge ind på eks gebyrer. Men det skulle kunne løbe rundt.

Derfor bliver der ikke eller kan sættes ekstra i gang end vandrenovering på gang 3.

Så må vi se til efteråret, hvordan det ser ud om vi kan fortsætte på gang 2.

Dette håber bestyrelsen meget på.

HAVELEJE

Vedrørende havelejen er det muligt for jer at lave en bankoverføring, men for at I kan blive registreret som betalt, skal I oplyse NAVN OG HAVENR. Så sparer I porto.

Beslutningsreferat 2013

Referat fra Generalforsamling den 20. februar 2013

Antal deltagere: 34 personer fra 25 haver

Jens fra hovedforbundet deltog..

Velkomst ved formanden.

1)   Valg af dirigent og stemmeudvalg: Jan H. Pedersen, have nr.70, valgt som dirigent.

 Stemmeudvalg: Anni Nielsen, have nr.24, Carsten Nielsen, have nr. 22, Hc, have nr. 1

2)   Beretning for 2012: Formandens beretning kan ses på foreningens hjemmeside.

Spørgsmål:

Finn, have nr. 23: Skal dem med vandmåler både betale for vandforbrug, der er inkluderet i havelejen samt aflæst vand på egen måler?

Formand: Haver med vandmåler skal kun betale for vandforbrug aflæst på egen måler. Forbrug i 2012 betales 2013. Den betalte vandafgift 2012 var for året 2011.

Formandens beretning godkendt.

3. Regnskab:

Kasserers beretning for regnskab for 2012: Kan ses på foreningens hjemmeside.

Spørgsmål til regnskab:

Poul, have nr. 33 mener at en lejeforhøjelse skal på som forslag og godkendes på generalforsamlingen.

Kasserer: Det skal den ikke. Den hører under budget, som kun er til orientering

Hans, have nr. 31: Ang. Forsikringer: Kan ikke forstå, forsikringerne stadig er så høje, da foreningen ikke længere har en forsikret legeplads. Vil gerne vide, hvilke forsikringer foreningen har.

Kasserer: Vi har tegnet billigere forsikringer, men de kan først træde i kraft dec. 2013. De har samme dækning som de gamle forsikringer. Orienteret om, hvilke forsikringer, det drejer sig om.

Regnskab godkendt

3a. Budget for 2012:

Spørgsmål til budget:

Finn, have nr. 23: Hvad indgår i tryksager og porto? Synes beløbet lyder af meget.

Kasserer: F.eks. får 3 bestyrelsesmedlemmer tlf. penge, der er porto til skidtbreve m.m. , blækpatroner( mindst 3 sæt), porto til indkaldelser m.m.

Grethe, have nr. 26: Kan indkaldelser ikke mailes til dem med mail?

Kasserer: det bliver allerede gjort.

4. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

5. Valg: På valg er:

Kasserer, 2 år: Steen Riber Schultz, have nr. 25, genvalgt

Næstformand, 2 år: Henrik Madsen, have nr. 73, genvalgt

Suppleant til bestyrelsen, 1 år: Jan H Pedersen, have nr. 70, genvalgt

Suppleant til bestyrelsen, 1 år: Lone Mikkelsen,have nr. 21, genvalgt

Revisor, 2 år: Peter Vistoft, have nr. 55, genvalgt

Revisorsuppleant, 1 år: Annie Nielsen, have nr. 24. genvalgt

Revisorsuppleant, 1 år: Lene Christensen, have nr. 82 valgt

4 gangformænd: På valg er

Carsten Nielsen, have nr. 22,genvalgt

Erik Sørensen, have nr.15,genvalgt

Mogens S. Pedersen, have nr. 75, genvalgt

Hanne J. Christensen, have nr. 34, modtager ikke genvalg.

Karen S. Holm, have nr. 59 valgt i stedet for Hanne.

3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

6. Festudvalg: ved Ernest Mapeka.

Tak for året og lidt om årets gang i lotteri og sammenkomster. Lotteri 2013 starter d. 11.maj, hvor der bliver et opstartsarrangement med pølser m.m. og slutter 14. september. Et lod koster 3 kr. I stedet for skt. Hans fest bliver der komsammen d. 22. juni. Høstfest bliver til Snapindfesten d. 30. august.

A)    Regnskab: gennemgang ved Carsten

Spørgsmål:

Finn, have nr. 23: Mener det plejer at være bestyrelsen, der overfører til jubilæumskonto

Carsten, have nr. 22: Det er festudvalget, der overfører 4000 kr. af overskuddet til jubilæumskonto

Regnskab for festudvalg godkendt

B)    Valg til festudvalg:

Ernest fortsætter som formand, Anni som næstformand, Carsten som kasserer, Anne Lise som sekretær, Erik alm. medlem.

Hc, have nr. 1, Birgitte, have nr. 55, Hans, have nr. 31 og Reinhardt, have nr. 90, vil gerne hjælpe med at gå med lodder.

7. Eventuelt

Lene, have nr. 77: Forslag om en dag, hvor man bytter planter. Det kan f.eks. være den dag, lotteri starter.

Grethe, have nr. 26: bliver der lukket for indgangen til foreningen ved stien til gang 1, når arbejdet med vandbassin starter?

Formand: det gør der sandsynligvis. Vi får mere besked fra Vandcenter Syd, inden de går i gang.

Erik, have nr. 15: Vand til foreningshuset: skal alle ikke være med til at betale for det?

Formand: Det er inkluderet i de 150 kr. alle haver betaler til foreningshuset.

Desuden bred enighed om, at det er vigtigt alle husker at lukke portene i vintertiden, når man tager fra foreningen.

Orientering fra formand: I forbindelse med vandrenoveringen på gang 3 vil der også blive plantet en ny hæk omkring foreningshuset.

Formand: tak for god ro og orden.

Del siden