Generalforsamling 2017.

Selskabslokalerne Højstrup, Højstrupvej 22, 5200 Odense V

Kl. 19.00

REFERAT af generalforsamlingen
Fremmødt: 29 haver
1) Valg af dirigent og stemmeudvalg.
Jan Hjølund er valgt til dirigent. Carsten, Annie og Erik valgt til stemmeudvalg.
2) Beretning for året 2016. Beretning godkendt. Kopi af beretningen
3) Regnskab for 2016. Regnskabet godkendt. Kopi af regnskabet
3a) Budget for 2017. Kopi af budget
4) Orientering om registreringerne til Odense Kommune. A
Arbejdet har foreløbig bestået af: opmåling af samtlige haver, sammenligning med
de reelle/faktiske forhold, tjekket for udendørs vaske/afløb/for tæt på skel,
samletanke registreret, alt sulfovand skal opsamles i balje/spand og afleveres i
vores fællestank ved fælleshuset, ALLE haver får udleveret et skema hvor disse
forhold står beskrevet i og de skal udfyldes af lejerne og afleveres til formanden
INDEN 15. maj 2017 (Handleplan) Alle forhold skal udføres/laves INDEN
udgangen af 2017.
5) Indkomne forslag.
BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kommer med et forslag: Man ønsker at opføre et skur på forenings
grund til telt, redskaber, græsslåmaskine og gasflasker. Det blev vedtaget
enstemmigt at bestyrelsen selv står for indkøb af dette.
6) Valg:
A. Valg af Kasserer for 2 år.
På valg er Steen Riber Schultz have nr. 25. Modtager ikke genvalg
Der blev ikke valgt nogen så bestyrelsens første opgave bliver at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med dette punkt alene.
B. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.
På valg er Lone Mikkelsen, have nr.21, modtager ikke genvalg.
Grethe have nr 26 blev valgt.
C. Valg af 1 suppleant for 1 år.
På valg Tina Kjelstrup, have nr. 37. Genvalgt
D. Valg af 1 suppleant for 1 år.
På valg er Per Johansen, have nr. 54. Genvalgt
E. Valg af revisor for 2 år.
På valg er Peter Vistoft, have nr. 55. Genvalgt
Preben have nr 35 er valgt for et år i stedet for Grethe.
H/F Snapindløkken
29/1 2017
F. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Annie Nielsen, have nr. 24. Genvalgt
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Preben Glintborg have nr. 35.
Jan Hjølund have nr 38 blev valgt.
G. Valg af 4 gangformænd.
På valg er Lars Kjelstrup, have nr. 37. Erik Sørensen, have nr. 15,
Peter Vistoft, have nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78.
Alle 4 er genvalgt.
H. Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger
normalt disse ud fra sin midte.
7) Festudvalg ved Annie Nielsen.
A) Regnskab og beretning. Kopi (bilag 1)
B) Valg til festudvalg.
Ingen på valg. Opfordring til de fremmødte om at melde sig til hvis man kan
afse en lørdag eller to til at gå rundt og sælge lodder.
8) Eventuelt. Jim have nr. 17: Opfordring til at folk sætter farten ned på gangene. Der
køres alt for stærkt. Forespørgsel på om man må rive noget af hækken væk og lave
en parkeringsplads på ens egen grund. Dette er ikke lovligt.
Folk har ikke tålmodighed når man holder midt på gangen og skal have tømt en
trailer f.eks. Her opfordres der til at folk har tålmodighed eller står ud og hjælper
til.
Mogens gang 3: Må man parkere sin trailer på foreningens grund i flere måneder?
Nej, det må man ikke.
Lene, formand: Oplæser en mail: En mor til 2 børn spørger om det kunne tænkes
der var nogen i foreningen der ville låne en have ud, mod at den blev passet. En
gruppe på 10 børn et par timer 2 gange om ugen. Forældrene hertil stiller gerne op
til fællesarbejde.
Steen, kasserer: Lågen står tit åben, her opfordres til at der låses.
Jan takkede for god ro og orden og mødet blev hævet.
Formand________________________________________

Del siden