Referat fra generalforsamling

torsdag den 20. februar 2016 kl. 19.00

i Selskabslokalerne på Højstrupvej 22, 5200 Odense V.

37 fremmødte medlemmer fra 25 haver samt Carsten B Olsen fra Odense Havelodsselskab

 DAGSORDEN

1)       Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Dirigent: Carsten Nielsen, have nr. 22

Stemmeudvalg: Anni Nielsen, have nr. 24, Lars Kelstrup, have nr.37 og Erik Sørensen, have nr. 15

 2)       Beretning for året 2015:

I foråret blev der gravet nyt dræn fra rensebrønden i have 49 til rensebrønden i bunden af gang 2. De gamle rør der lå i, var ler rør, der var faldet helt sammen. I resten af drænet, over mod gang 1, løber vandet stadigvæk.

Et stykke af hækken mod Havelykken var blevet så dårlig, at den er blevet skiftet. Da vi har fælles hegnspligt med Havelykken, har ejeren af haveløkken nr. 3 betalt halvdelen af udgiften.

I marts måned havde Inge i have 14 haft sin have i 50 år.  Efter aftale med I foråret blev der gravet nyt dræn fra rensebrønden i have 49 til rensebrønden i bunden af gang 2. De gamle rør der lå i, var ler rør, der var faldet Inge blev dagen markeret d. 7. juni i Inges have, hvor foreningen var vært med pålægsmand og drikkelse for familien og alle medlemmer af haveforeningen. En journalist var også mødt op, og hun lavede en god artikel til Lokalavisen.

Der er kommet et krav fra kommunen om, at vi skal registrere størrelserne på alle huse og redegøre for afledning af vand; det være sig vand fra tagrender og spildevand fra vaske. Samtidig måler vi alle grunde op, da det har vist sig, at de målangivelser, vi har på grundene, ikke altid er korrekte.

Vi har arbejdet en del i at få en hjertestarter i foreningen. Vi har ansøgt Tryg fonden om at få en. For at komme i betragtning skal der være adgang til hjertestarteren døgnet rundt, så det ville betyde, at portene ikke måtte være låste. Vi har ind til videre sat hjertestarterne i bero. Folk med smartphone kan downloade en app fra Trygfonden, der viser, hvor der er placeret en. Vi arbejder også på at hænge et opslag op i opslagskasserne, der viser, hvor der er en hjertestarter i nærheden af kolonien.

Præmie haver i 2015: Snapindløkkens ærespræmie gik til Bodil Ottesen, have nr. 42 med 33 p. 1 præmie gik til henholdsvis Lilian Korsbakke, have nr. 23 med 32 p og Grethe Hagen Sørensen have nr. 26 med 31 p. Endnu engang tillykke og det er dejligt, at der er så højt niveau blandt haverne i foreningen.

I 2015 blev der solgt eller overdraget 11 haver. På nuværende tidspunkt er der 1 have til salg.

Festudvalget har afholdt tre arrangementer i 2015, mere derom senere ved Anni.

Fra kredsens side har der været arbejdet hele året med den nye lejekontrakt med Odense Kommune. Da der først er kommet noget konkret her i januar måned, kommer der en orientering under eventuelt.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer for det arbejde, de lægger i foreningen. En særlig tak til alle med tillidsposter for deres store arbejde i foreningen.

Ingen kommentarer/spørgsmål

Beretning godkendt

 3)       Regnskab for året 2015.

 Kommentarer/spørgsmål:

Mogens, Have nr. 72 spurgte ind til, hvad forsikringen dækker

 3a) Budget for 2016. Gennemgået.

Regnskab godkendt

 4)       Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 4a) Forslag fra bestyrelsen:

1. Forslag til vedtægt § 12.1:

Vedtægten ønskes ændret:

Et forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilsendt formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Årsagen:

At der med 14 dage er tid til eventuelle økonomiske beregninger af indkommende forslag, således at forslaget kan budgetteres i indeværende budget, og eller lovmæssige forslag, som skal undersøges juridisk inden generalforsamlingen.

Carsten B Olsen orienterede om, at hvis forslaget vedtages, skal det videre til kredsgeneralforsamling.

2. forslag til vedtægt § 11.1 – bortfalder hvis 1. forslag forkastes.

Vedtægten ønskes ændret:

 Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse eller ved opslag i kolonien. I begge tilfælde med 21 dages varsel.

Årsagen: afledt af 1 forslag, hvis det vedtages, således at varslingen overholdes.

Begge forslag vedtaget. Forelægges til kredsgeneralforsamlingen.

 5)    Valg:

 Valg af formand for 2 år.

På valg er Bjarne Schou, have nr. 38. Modtager ikke genvalg.

Lene Christensen, have nr. 82, valgt

  1. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Jan H, Pedersen, have nr.70. Modtager ikke genvalg.

Lone Mikkelsen, have nr. 21, valgt.

  1. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Susanne Mapeka, have nr. 29. Modtager ikke genvalg.

Carsten Jensen, have nr. 7, valgt

C1) Ann Dorte Jakobsen, have nr. 7, valgt i stedet for Lene Christensen

  1. Valg af Suppleant til bestyrelsen for 1 år.

På valg er Lone Mikkelsen, have nr. 21.

Per Johansen, have nr. 54, valgt i stedet for Lone Mikkelsen

  1. Valg af Suppleant til bestyrelsen for 1 år.

På valg er Tina Kjelstrup, have nr. 37, genvalgt

  1. Valg af 1 Revisor for 2 år.

På valg er Grethe Hagen-Sørensen, have nr. 26, genvalgt

  1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24, genvalgt

  1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Preben Glintborg, have nr. 35, genvalgt

  1.  Valg af 4 gangformænd.

 På valg er Erik Sørensen have nr.15, Lars Kjelstrup have nr. 37,

Peter Vistofthave nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78.

 Alle genvalgt

  1. Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte

 6)       Festudvalg ved Anni Nielsen

Takkede for hjælpen med lotteri samt opbakningen til de afholdte arrangementer

Lotteri 2016: 7. maj til 20. september

Sommerfest 25. juni

Høstfest 2. september

Nye hjælpere til lotteri er meget velkomne

A)      Regnskab ved Carsten Nielsen blev gennemgået. Se bilag nr. 4

Regnskab godkendt

 B)      Valg til festudvalg. Anni, Peter, Carsten, Ernest, Erik valgt

7)       Eventuelt.

Formanden orienterede om de nye regler/ tilføjelser til regler for byggeri og ophold i Odense Kommunes kolonihaveforeninger. Se bilag nr. 5

Der er sat opslag op i tavlerne om de nye regler/tilføjelser. De er desuden sat på foreningens hjemmeside.

Dirigent takkede for god ro og orden

Del siden